Käthe – Nezhnoye Plamya Shammi Kaethe of Haseland

* 28.10.2017